Danh sách các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 theo thông báo chính thức của Liên hợp quốc được Vụ Quản lý phương tiện và Người lái – Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật đến ngày 07/8/2017.