Thông tin chi tiết:
Trần Văn Ngọ
Vụ trưởng Trần Văn Ngọ
Giới tính Nam
Điện thoại 024 3595 5201 - 0912247346
Email ngotv@drvn.gov.vn
Mạng xã hội