Tổng cục ĐBVN: Quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 10/8, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và các đảng viên trong cơ quan Tổng cục ĐBVN và các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh: 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại hội nghị lần này là các vấn đề quan trọng, cốt yếu về kinh tế. Nội dung trọng tâm của những nghị quyế này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước phát triển kinh tế tư nhân, đây là những chủ đề quan trọng, nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Như các đồng chí đã biết, chúng ta là cơ quan quản lý nhà nước, luôn luôn tạo được sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp, việc tiếp thu nghị quyết này để tạo cho mỗi viên chức, công chức có hành động thân thiện trong việc giải quyết thân thiện cơ chế chính sách đặc biệt đối với doanh nghiệp và người dân. Tổng cục ĐBVN tổ chức hội nghị lần này là quán triệt, cung cấp thêm giúp các đồng chí nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết đại hội 5 khóa XII đồng thời vẫn dụng mục tiêu, quan điểm, giải pháp vào chương trình , kế hoạch hành động của cơ quan đơn vị mình. Đề cao trách nhiệm gương mẫu, nói đi đôi với làm tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, chỉ đạo triển khai nghị quyết một cách có hiệu quả thiết thực đi vào cuộc sống.

Đồng chí Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tập trung, nghiêm túc học tập, quán triệt sâu sắc những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn trong các nghị quyết và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo dựng chuyển biết nhận thức thống nhất về ý chí nhận thức cho toàn Đảng bộ, đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo các cấp.

 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngquán triệt nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết chuyên đề.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngquán triệt nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết, nhất là tại TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẽ góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.  

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

 

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: duongbo.vn