CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô
Quyết định ban hành: Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô

1. Quyết định ban hành số 1588/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2016

2. Quy định kỹ thuật