TCVN ISO 9001:2008
TCVN ISO 9001:2008

BẢN CÔNG BỐ

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt dộng tham mưu giúp Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về giao thông vận tải đường bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-TCĐBVN ngày 03 tháng 5 năm 2017

của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Huyện

 

 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2008

 

1.    10 danh mục tài liệu chung bắt buộc

1.1. Sổ tay chất lượng

-   STCL

1.2. Chính sách chất lượng.

-   CSCL

1.3. Mục tiêu chất lượng; Mục tiêu chất lượng của các Vụ chức năng và Văn phòng

-   MTCL

1.4. Quy trình kiểm soát tài liệu

-   QT-BISO-01

-   BM-BISO-01-01 Phiếu yêu cầu ban hành tài liệu

-   BM-BISO-01-02 Danh mục tài liệu nội bộ

-  BM-BISO-01-03 Sổ theo dõi phân phối tài liệu

-   BM-BISO-01-04 Danh mục tài liệu bên ngoài

1.5. Quy trình kiểm soát hồ sơ

-   QT-BISO-02

-   BM-BISO-02-01 Danh mục cặp hồ sơ

-   BM-BISO-02-02 Danh mục hồ sơ

-   BM-BISO-02-03 Biên bản hủy hồ sơ

1.6. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

-   QT-BISO-03

-   BM-BISO-03-01 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ

-   BM-BISO-03-02 Chương trình đánh giá

-   BM-BISO-03-03 Phiếu đánh giá

-   BM-BISO-03-04 Báo cáo kết quả đánh giá

1.7. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

-   QT-BISO-04

-   BM-BISO-04-01 Bảng theo dõi sản phẩm không phù hợp

-   BM-BISO-04-02 Báo cáo sản phẩm không phù hợp

1.8. Quy trình hành động khắc phục

-   QT-BISO-05

-   BM-BISO-05-01 Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa

-   BM-BISO-05-02 Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân

1.9. Quy trình hành động phòng ngừa

-   QT-BISO-06

-   BM-BISO-06-01 Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa

       1.10.   Quy trình họp xem xét, đánh giá HTQLCL.

-   BM-BISO-07-01 Giấy báo họp

-   BM-BISO-07-02 Báo cáo MTCL

-   BM-BISO-07-03 Biên bản họp

2.    45 quy trình tác nghiệp:

2.1. Văn phòng

2.1.1. Quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản đi - đến

-   QT-VP-01

2.1.2. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và tài sản

-   QT-VP-02

-   BM-VP-02

2.1.3. Quy trình về tổ chức họp, hội nghị, hội thảo

-   QT-VP-03

2.1.4. Quy trình thu thập, xử lý thông tin lập báo cáo tổng hợp

-   QT-VP-04

2.1.5. Quy trình mua sắm và quản lý tài sản

-   QT-VP-05

-   BM-VP-05

2.1.6. Quy trình lập hồ sơ công việc và công tác lưu trữ

-   QT-VP-06

-   BM-VP-06

2.1.7. Quy trình tiếp nhận, xử lý, quản lý văn bản, tài liệu gửi đích danh đơn vị và cá nhân

-   QT-VP-07

2.1.8. Quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản mật.

-   QT-VP-08

2.1.9. Quy chế chi tiêu nội bộ

-   QC-VP-01

2.2. Vụ Tổ chức cán bộ

2.2.1. Quy trình bổ nhiệm cán bộ

-   QT-TCCB-01

-   BM-TCCB-01-01 Báo cáo xin ý kiến bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ

-   BM-TCCB-01-02 Báo cáo bổ nhiệm cán bộ

2.2.2. Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

-   QT-TCCB-02

-   BM-TCCB-02-01 Báo cáo xin ý kiến bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ

-   BM-TCCB-02-02 Báo cáo bổ nhiệm cán bộ

2.2.3. Quy trình nâng lương, nâng lương sớm

-   QT-TCCB-03

-   BM-TCCB-03-01

-   BM-TCCB-03-02

-   BM-TCCB-03-03 Danh sách nâng lương sớm

-   BM-TCCB-03-04 Biên bản họp Hội đồng lương

-   BM-TCCB-03-05 Quyết định nâng lương

-   BM-TCCB-03-06 Quyết định nâng lương trước hạn

-   BM-TCCB-03-07 Tờ trình Bộ GTVT

2.2.4.   Quy trình xét thi đua khen thưởng

-   QT-TCCB-04

-   BM-TCCB-04-01 Phiếu lấy ý kiến

2.2.5.   Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

-   QT-TCCB-05

-   BM-TCCB-05 

2.3. Vụ Vận tải

2.3.1.   Quy trình công bố các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

-   QT-VT-01

2.3.2.   Quy trình cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

-   QT-VT-02

2.4. Vụ Kế hoạch đầu tư

2.4.1.   Quy trình soát xét hoặc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình

-   QT-KHĐT-01

-   BM-KHĐT-01-01

-   BM-KHĐT-01-02-01

-   BM-KHĐT-01-02-02

-   BM-KHĐT-01-03

2.4.2.   Quy trình xây dựng kế hoạch năm- nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ

-   QT-KHĐT-02

-   BM-KHĐT-02

2.4.3.   Quy trình xây dựng kế hoạch năm- nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

-   QT-KHĐT-03

2.4.4.   Quy trình thẩm định cho phép chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa đường bộ

-   QT-KHĐT-04

2.5. Vụ ATGT

2.5.1.   Quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

-   QT-ATGT-01

-   BM-ATGT-01-01 Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

-   BM-ATGT-01-02 Sổ theo dõi thực hiện TTHC chấp thuận

-   BM-ATGT-01-03 Mẫu đơn

-   BM-ATGT-01 -04 Văn bản xin ý kiến

-   Bìa quy trình

2.5.2.   Quy trình thẩm định hồ sơ về việc khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 trong ngành đường bộ

-   QT-ATGT-02

-   BM-ATGT-02-01 Phiếu kiểm tra hồ sơ khắc phục bão lũ

-   BM-ATGT-02-02 Phụ lục

-   Bìa quy trình

2.5.3.   Quy trình cấp và cấp lại giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

-   QT-ATGT-03

-   BM-ATGT-03-01

-   BM-ATGT-03-02

-   BM-ATGT-03-03

-   Bìa quy trình

2.5.4.   Quy trình cấp, cấp đổi và cấp lại chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

-   QT-ATGT-04

-   BM ATGT 04-01

-   BM ATGT 04-02

-   BM ATGT 04-03

-   Bìa quy trình

2.6. Vụ QL& BTĐB

2.6.1.   Quy trình thẩm định dự án sửa chữa công trình đường bộ

-   QT-BTĐB-01

-   BM BTĐB-01

2.6.2.   Quy trình thẩm định cho phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

-   QT-BTĐB-02

2.7. Vụ KHCN, MT & HTQT

2.7.1.   Quy trình  nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường

-   QT-KHCN,MT&HTQT-01

2.7.2.   Quy trình thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong ngành đường bộ

-   QT-KHCN,MT&HTQT-02

2.7.3.   Quy trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

-   QT-KHCN,MT&HTQT-03

2.7.4.   Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào

-   QT-KHCN,MT&HTQT-04

-   BM-KHCN,MT&HTQT-04

2.7.5.   Quy trình giải quyết thủ tục đoàn ra

-   QT-KHCN,MT&HTQT-05

-   BM-KHCN,MT&HTQT-05

2.7.6.   Quy trình ký kết và gia nhập điều ước quốc tế

-   QT-KHCN,MT&HTQT-06

2.8. Vụ Quản lý phương tiện người lái

2.8.1.   Quy trình đổi giấy phép lái xe

-   QT-PTNL-01

-   BM-PTNL-01-01

-   BM-PTNL-01-02

2.8.2.   Quy trình cấp giấy phép lái xe quốc tế

-   QT-PTNL-02

-   BM-PTNL-02

2.8.3.   Quy trình cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

-   QT-PTNL-03

-   BM-PTNL-03

2.8.4.   Quy trình cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

-   QT-PTNL-04

-   BM-PTNL-04-01

-   BM-PTNL-04-02

2.8.5.   Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

-   QT-PTNL-05

-   BM-PTNL-05

2.8.6.   Quy trình cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người trúng tuyển

-   QT-PTNL-06

-   BM-PTNL-06-01

-   BM-PTNL-06-02

-   BM-PTNL-06-03

2.8.7.   Quy trình cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

-   QT-PTNL-07

-   BM-PTNL-07-01

-   BM-PTNL-07-02

2.8.9.   Quy trình cấp Giấy phép xe tập lái

-   QT-PTNL-08

-   BM-PTNL-08

2.9. Vụ Tài chính

2.9.1.   Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN

-   QT-TC-01

-   QT-TC-01-01

-   BM-TC-01

2.9.2.   Quy định về quản lý và xử lý tài sản khi kết thúc các dự án đường bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục ĐBVN

-   QT-TC-02

-   BM-TC-02

2.10. Vụ Pháp chế - Thanh tra

2.10.1. Quy trình xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật:

-    QT-PCTT-01

2.10.2. Các quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

-   QT-PCTT-02

2.10.3. Quy trình xây dựng, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện đề án

-   QT-PCTT-03

 

Chú thích:

                 QT: Quy trình

                 BM: Biểu mẫu

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN