Thông tư 48/2017/TT-BGTVT

Ngày 13/12/2017 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 48/2017/TT-BGTVT Quy định về hệ thống chỉ tiêu Thống kê và chế độ báo cáo Thống kê ngành GTVT. 

Nội dung: Thông tư 48/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về hệ thống chỉ tiêu Thống kê và chế độ báo cáo Thống kê ngành GTVT