Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Tải nội dung:

Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng