Triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc
Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1084/BGVT-ĐTCT ngày 30/01/2018 Bộ GTVT triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 27/03/201 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Chính phủ giao Cơ quan nhà nước có thẩm quyền các dự án BOT có trách nhiệm triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động điện tử không dừng đảm bảo yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng và đảm bảo đúng lộ trình.

Chậm nhất ngày 31/12/2018, toàn bộ các trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải vận hành hệ thống thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng; các trạm còn lại trên toàn quốc phải vận hành hệ thống trước ngày 31/12/2019

Chi tiết văn bản triển khai lắp đặt hệt hống thu giá tự động không dừng trên toàn quốc: xem file đính kèm.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN