Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 22/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ GTVT đã có văn bản số 2587/BGTVT-ĐTCT ngày 15/3/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 22/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Đối tác công tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thu giá và nhà đầu tư các dự án BOT triển khai ngay các nội dung cụ thể: xem file đinh kèm

Nguồn: Tổng cục ĐBVN