Danh sách lái xe có giấy phép lái xe hạng FC
Tổng số giấy phép người có giấy phép lái xe PET hạng FC trên hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe đến ngày 25/6/2015 là : 57.513

Danh sách được kết xuất ra thành dạng file danhsachFC.xls