Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính 2016

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 102/QĐ-TCĐB ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2016. 

Kế hoạch cải cách hành chính 2016 bao gồm:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

2. Nội dung cải cách hành chính

     1.1. Cải cách thể chế

     1.2. Cải cách thủ tục hành chính

     1.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

     1.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

     1.5. Cải cách hành chính công

     1.6. Hiện đại hóa hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính: Tải về

Nguon: Tong cuc Duong bo