Danh sách Các đơn vị vận tải được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, các đơn vị có phương tiện được cấp giấy phép liên vận, hồ sơ đã tiếp nhận để nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia (Thời điểm 8/2016)

Thực hiện Hiệp định và Nghị đình thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố, công khai các nội dung sau (Thời điểm 8/2016):

1. Danh sách các Đơn vị vận tải được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia

2. Danh sách các Đơn vị vận tải được c/documents/227169/0/DanhSachLienVan.pdfấp Giấp phép Liên vận Việt Nam - Campuchia

3. Danh sách Đơn vị chờ cấp Giấy phép Liên vận  Việt Nam - Campuchia

4. Danh sách Đơn vị  vận tải và xe thu hồi Giấp phép Liên vận Việt Nam - Campuchia