Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa ban hành Quyết định số 2513/QĐ-TCĐBVN ngày 25/7/2017 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) do Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đảm nhiệm vị trí Trưởng ban; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng làm Phó trưởng ban.

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo như sau:

Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giao thông vận tải đường bộ, phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam và thế giới.

Điều phối công tác triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giao thông vận tải đường bộ.

Thúc đẩy các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Làm đầu mối công tác với Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2017 và thay thế Quyết định số 66/QĐ-TCĐBVN ngày 06/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thành lập Tổ bảo đảm an toàn an ninh mạng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.