Áp dụng Hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã ban hành quyết định số 1563/QĐ-TCĐBVN ngày 03/5/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục ĐBVN phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động tham mưu giúp Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về giao thông vận tải đường bộ. Hàng năm, Tổng cục ĐBVN tiến hành rà soát, đánh giá nội bộ, tiếp tục duy trì áp dụng TCVN ISO 9001:2008, đồng thời phát hiện và cải tiến các quy trình để phù hợp với điều kiện thực tế.

Giới thiệu về ISO và ISO 9001:2008

ISO là Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia, được thành lập năm 1947, trụ sở tại Geneva. Các bộ tiêu chuẩn về thương mại và công nghiệp do Tổ chức này ban hành được áp dụng ở hơn 150 nước. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức này từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào Ban chấp hành ISO.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nằm trong Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ISO 9000 phiên bản năm 2008. Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc về quản lý, đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng trong quá trình quản lý, tập trung vào việc phòng ngừa, cải tiến. Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 hệ thống tiêu chuẩn và có các phiên bản gồm:

Phiên bản

năm 1994

Phiên bản

năm 2000

Phiên bản

năm 2008

Tên tiêu chuẩn

ISO 9000:1994

ISO 9000: 2000

ISO 9000: 2005

 Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) - Cơ sở & từ vựng

ISO 9001: 1994

ISO 9001: 2000

(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)

ISO 9001: 2008

HTQLCL - Các yêu cầu

ISO 9002: 1994

ISO 9003: 1994

ISO 9004: 1994

ISO 9004: 2000

Chưa có thay đổi

HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến

ISO 10011: 1990/1

ISO 19011: 2002

Chưa có thay đổi 

Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường

 

 

ISO 9001:2008 được áp dụng tại Việt Nam thông qua Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 9001:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 9001:2008.

 

Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

1. Cơ sở pháp lý để ban hành và thực hiện Hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 20/6/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp theo, ngày 30/9/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg nêu trên, trong đó thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho phù hợp với phiên bản mới nhất.

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

Ngày 22/8/2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 3220/QĐ-BGTVT về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở các Quyết định nêu trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008.

2. Tình hình triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-    Ngày 16/11/2011, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định số 1977/QĐ-TCĐBVN phê duyệt Đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Khối cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

-    Ngày 02/5/2012, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định số 719/QĐ-TCĐBVN ban hành Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Khối cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

-    Ngày 17/12/2012, Tổng cục Đo lường chất lượng ban hành quyết định số 2645/QĐ-TĐC về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

-    Ngày 29/01/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định số 216/QĐ-TCĐBVN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động tham mưu giúp Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về giao thông vận tải đường bộ.

-    Ngày 03/5/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định số 1563/QĐ-TCĐBVN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động tham mưu giúp Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về giao thông vận tải đường bộ.

-    Hàng năm, Tổng cục ĐBVN tiến hành rà soát, đánh giá nội bộ, tiếp tục duy trì áp dụng TCVN ISO 9001:2008; phát hiện, cải tiến các quy trình để phù hợp với điều kiện thực tế.

 

Chi tiết tài liệu về áp dụng Hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan Tổng cục ĐBVN được đăng tải tại chuyên mục TCVN ISO 9001:2008

  

 Nguồn: Tổng cục ĐBVN