Triển khai Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Các Sở Giao thông vận tải nghiên cứu nội dung Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải và triển khai thực hiện theo đúng quy định. (Văn bản số 7514/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/11/2017 của Tổng cục ĐBVN).

Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT. Ảnh minh họa: internet.

 

Ngày 01/11/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/ 2017.

Toàn  văn Thông tư 38/2017/TT-BGTVT: file đính kèm

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.