Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký Quyết định Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Trạm  thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Ảnh minh họa:internet.

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và Thông báo số 68/TB-BGTVT ngày 13/02/2018 của Bộ GTVT về Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 623/QĐ-TCĐBVN ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07 của Thủ tướng Chính phủ  nhằm  triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, hoàn thành tiến độ đặt ra; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của nhà đầu tư BOT và người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; đẩy nhanh việc lắp đặt, xây dựng hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn; đồng thời giảm ùn tắc giao thông và công khai, minh bạch trong thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Quyết định của Tổng Cục trưởng nêu rõ: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Giao Phó Tổng Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền phụ trách, chỉ đạo về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2018.                         

Chi tiết Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 07 của Thủ tướng Chính phủ: xem file đính kèm.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN