Điều chỉnh một số nội dung văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/3/2018
Tổng cục ĐBVN có văn bản số 1748/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 30/3/2018 điều chỉnh một số nội dung văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/3/2018 gửi các Vụ, Văn phòng Tổng cục; Cục QLXD Đường bộ; Các Cục quản lý đường bộ cao tốc, I, II, III và IV; Các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ; Ban Quản lý dự án; Trung tâm kỹ thuật đường bộ; Các trường, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, Bộ GTVT tại văn bản số 1395/BGTVT-CQLXD ngày 06/02/2018, ngày 27/3/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để phù hợp với pháp luật về đấu thầu, Tổng cục ĐBVN điều chỉnh nội dung điểm a, b, khoản 2.1, Điều 2 văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB như sau:

a. Các gói thầu tư vấn kiểm toán có giá trị từ 100 triệu đồng đến mức phải đấu thầu thì áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trừ trường hợp cần hoàn thành sớm để phục vụ quyết toán.

b. Các gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng, tư vấn khác có giá trị từ 100 triệu đồng đến mức phải đấu thầu thì áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trừ trường hợp được phép chỉ định thầu mà không đủ thời gian để tổ chức đấu thầu (như các gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC).

Các trường hợp khác thực hiện theo nội dung văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/3/2018 của Tổng cục ĐBVN.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.