Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 1577/QĐ-BGTVT ngày 20/7/2018 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 1/1/2018-30/6/2018).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

 

Nguồn: Bộ GTVT