Bộ GTVT công bố bãi bỏ, sửa đổi thêm 6 thủ tục hành chính
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Cụ thể: 01 thủ tục hành chính được sửa đổi; 02 thủ tục hành chính cấp trung ương và 03 thủ tục hành chính cấp địa phương bị bãi bỏ. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT được quy định cụ thể trong Quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT