Quản lý xây dựng đường bộ
Ngày 16/12/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6653 /TCĐBVN-CQLXDĐB về việc rà soát danh sách cầu - Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố (theo quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc).