Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 38/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 01/11/2017
2 28/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ 20/04/2016
3 31/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương 05/08/2014
4 56/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ 30/05/2014
5 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ. 27/12/2012
6 1486/QĐ-TTg Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt dộng của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 05/10/2012
7 18/2012/NĐ-CP Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ 13/03/2012
Hiển thị 7 kết quả
của 1