Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đối với tiến độ đầu tư công

Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đối với tiến độ đầu tư công

Trong 10 tháng năm 2022, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 46,44% kế hoạch. Còn so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân cả nước cũng chỉ đạt 51,34%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (55,8%). Ngoài các nguyên nhân khách quan như do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả tăng cao...; nguyên nhân chủ quan có vai trò quan trọng như: Vướng mắc thủ tục hành chính, chậm chuẩn bị đầu tư, gặp khó trong giải phóng mặt bằng và tái định cư... Những nguyên nhân chủ quan này xét cho cùng đều liên đới, ít nhiều có trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp làm chủ đầu tư dự án. Cùng cơ chế, chính sách và khó khăn như nhau, nhưng vẫn luôn xảy ra nghịch lý là nơi đạt kết quả cao, nơi đạt kết quả thấp, thậm chí có nơi không giải ngân …

Phòng pháp chế – Thanh tra

Phòng pháp chế – Thanh tra

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về công tác kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Chiến lược, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng, các dự án bảo trì đường bộ và công tác thông kê chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ. II. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về giao thông vận tải đường bộ, các dự thảo về chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ. 2. Chủ trì tham mưu công tác kế hoạch vốn quản lý, bảo trì đường bộ bao gồm: Lập kế hoạch bảo trì, dự toán chi hàng năm, trung hạn và dài hạn; bảo vệ trước các cơ quan chức năng; giao kế hoạch và dự toán chi cho các đơn vị (trừ kế hoạch phí); thống kê, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch, giải ngân, số dư dự toán (nếu có). 3. Chủ trì tổng hợp để …

Phòng tổ chức – Hành chính

Phòng tổ chức – Hành chính

Chức năng: Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ, trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của Vụ Kế hoạch - Đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Chủ trì tham mưu công tác lập kế hoạch dự toán ngân sách năm của Tổng cục đối với các nguồn kinh phí sự nghiệp (bao gồm cả kinh phí hoạt động thiết bị cứu nạn đường bộ và bảo quản thiết bị, vật tư dự phòng giao thông). 2. Chủ trì tham mưu xây dựng giá dịch vụ sử dụng đường bộ, giá dịch vụ sử dụng phà. 3. Tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trình Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Chủ trì xét duyệt, thông báo kết quả xét duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Sở Giao thông vận tải và …

Phòng kế hoạch – Đầu tư

Phòng kế hoạch – Đầu tư

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về an toàn giao thông đường bộ, tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ, kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác đảm bảo giao thông trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả đường bộ cao tốc). II. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Chủ trì tham mưu nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ. 2. Chủ trì công tác an toàn giao thông đường bộ thuộc của Tổng cục: a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; b) Theo dõi, thống kê số liệu tai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông; c) Tổng hợp tình hình, phân tích số liệu …

Phòng tài chính

Phòng tài chính

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của Tổng cục. II. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Chủ trì tham mưu cho Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án quản lý, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định về quản lý, khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi cả nước. 2. Chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: a) Theo dõi, tổng hợp hiện trạng hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc; b) Đề xuất thay đổi các tuyến đường; đóng, mở, điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, tên gọi, phân loại quốc lộ; tham mưu điều chỉnh đường địa phương thành quốc lộ và chuyển đường …

Phòng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Phòng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. II. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Về công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ: a) Tham mưu tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật; b) Chủ trì thẩm định trình Tổng Cục trưởng công bố tiêu chuẩn cơ sở; c) Chủ trì thực hiện rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật. 2. Về công tác khoa học công nghệ: a) Tham mưu xây dựng để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ về …

Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về vận tải đường bộ. II. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Chủ trì xây dựng để Tổng Cục trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện: a) Chiến lược, kế hoạch, các chương trình dự án quốc gia, đề án về phát triển vận tải đường bộ; b) Các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; c) Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, các chế độ, chính sách, quy chế quản lý chuyên ngành về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; d) Điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; đ) Hiệp định, nghị định thư, điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ. 2. Tham gia ý kiến vào các …

Phòng khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

Phòng khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

I. Chức năng Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. II. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Về quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ: a) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông đường bộ; b) Xây dựng quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. 2. Về quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: a) Chủ trì xây dựng quy định việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, gia hạn và thu hồi giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; …

Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ

Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ

I. Chức năng 1. Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ là tổ chức thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) thực hiện quản lý và thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục); thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, uỷ quyền của Cục trưởng. 2. Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội. II. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tham gia xây dựng để Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các quy định khác có liên quan đến hoạt …

Khu quản lý đường bộ I

Khu quản lý đường bộ I

I. Vị trí và chức năng 1. Khu Quản lý đường bộ I là tổ chức trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trong khu vực quản lý; trực tiếp quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường khác được giao trong khu vực quản lý, gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. 2. Khu Quản lý đường bộ I là tổ chức hành chính tương đương chi cục, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà …