Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở

Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở do Cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) ban hành (cập nhật tháng 6/2022) *Chú thích: Nhấp vào tên TCCS để xem/tải về   1. TCCS 01:2008/VRA: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch 2.TCCS 02:2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD 3. TCCS 03:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng 4. TCCS 04:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 5. TCCS 05:2012/TCĐBVN: Cầu và Cống - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 6. TCCS 06:2013/TCĐBVN: Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu 7. TCCS 07:2013/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 8. TCCS 08:2014/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi …