Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão

Đây là yêu cầu của Cục ĐBVN đối với các Sở GTVT, doanh nghiệp khai thác, kinh doanh đường bộ bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão Mưa lũ và thủy điện mở cửa thoát nước đã gây ngập tại Km91 QL34 tỉnh Cao Bằng Hiện nay trên cả nước bắt đầu bước vào mùa mưa bão năm 2023, đặc biệt trong thời gian vừa qua đã xẩy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nặng cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, để đảm bảo giao thông, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, Cục ĐBVN yêu cầu: Sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng Các Khu Quản lý đường bộ, các Sở GTVT, các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án xây dựng, kinh doanh khai thác đường quốc lộ, cao tốc theo hình thức PPP đang trong giai đoạn khai thác thực hiện …

Đảng ủy Bộ GTVT bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới của Đảng

Sáng ngày 10/8/2023, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (đợt 2) cho gần 170 cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ; các đồng chi ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở; cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 10 và 11/8/2023. Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp …

Bộ GTVT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ

Ngày 07/8/2023, Bộ GTVT đã có Quyết định số 965/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến 2030”. Trước khi Đề án được Bộ GTVT phê duyệt, đã có nhiều hội nghị được tổ chức lấy ý kiến (Ảnh Hội nghị lấy ý kiến Đề án do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì tổ chức tháng 4/2023) Đề án tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực đường bộ, từ đó đề ra các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến 2030. Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, với quan điểm ứng dụng toàn diện CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực đường bộ theo nguyên tắc lấy …

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cần có những giải pháp trọng tâm để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng. 1.Yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn Hợp tác và hội nhập quốc tế vẫn luôn là xu thế lâu dài của các quốc gia, khu vực trên thế giới. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp và …

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chiều ngày 01/8, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ GVTVT. Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị) và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí …

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; Bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; Giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Là …

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

TCCS - Việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay phải tiến hành toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự trong sạch, tin cậy của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống, phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của …

Chuẩn y đồng chí Hoàng Mạnh Trí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Chuẩn y đồng chí Hoàng Mạnh Trí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam

Chiều ngày 01/8, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về việc chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT dự buổi lễ. Đ/c Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT trao Quyết định, Đ/c Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đ/c Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục tặng hoa chúc mừng Đ/c Hoàng Mạnh Trí Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố Quyết định số 343-QĐ/ĐU, ngày …

Sửa luật, dùng công nghệ dẹp xe trá hình

Sửa luật, dùng công nghệ dẹp xe trá hình

Với số lượng xe hợp đồng gấp 14 lần xe khách tuyến cố định, việc siết chặt quy định, ứng dụng công nghệ để quản lý là nhu cầu cấp thiết. Bộc lộ nhiều bất cập Xe Phúc Cường không đăng ký trong bến, nhưng ngang nhiên dừng đón, chèo kéo khách trước cổng Bến xe khách trung tâm TP Thái Bình (chụp ngày 2/7). Theo Luật Giao thông đường bộ, vận tải khách đường bộ có 5 loại hình gồm: vận tải khách tuyến cố định, taxi, xe buýt, xe hợp đồng và du lịch. Đánh giá sau 15 năm thực hiện luật, Bộ GTVT cho rằng, việc phân định 5 loại hình đang bộc lộ nhiều bất cập. Một số phương thức kinh doanh vận tải mới xuất hiện đã gây ra nhiều tranh cãi trong việc xác định loại hình. Nhiều loại hình kinh doanh vận tải chồng chéo, khó phân định hình thức và điều kiện kinh doanh. Theo thống kê mới nhất của Cục Đường bộ VN, cả nước …

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam dâng hương nhân dịp Ngày 27/7 tại Thái Nguyên

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam dâng hương nhân dịp Ngày 27/7 tại Thái Nguyên

Ngày 25/7, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam do đồng chí Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam làm Trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP tại Khu di tích lịch sử Quốc gia, TP Thái Nguyên; Trường Tiểu học Phú Xuyên, huyện Đại Từ; Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Lễ dâng hương có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục; Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục; Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc liên quan của Cục; Giám đốc Khu QLĐB I; Lãnh đạo huyện Đại Từ; Hiệu trưởng và một số cán bộ, nhân viên của Trường Tiểu học Phú Xuyên... Thái Nguyên là miền đất giàu truyền thống …