Công khai thông tin về số thu, lưu lượng các dự án BOT Tháng 01 năm 2023

Căn cứ báo cáo doanh thu thu phí và lưu lượng xe của DNDA BOT, DNDA BOO; Cục Đường bộ Việt Nam công khai số thu, lưu lượng dịch vụ sử dụng đường bộ Tháng 01 năm 2023 với các nội dung như sau: 1. Tổng số dự án: 54 dự án. 2. Doanh thu, lưu lượng Tháng 01 năm 2023: - Tổng số thu: 1.286.383 triệu đồng. - Tổng lưu lượng: 25.016.566 lượt. 3. Lũy kế đến Tháng 01 Năm 2023: - Tổng số thu: 1.286.383 triệu đồng. - Tổng lưu lượng: 25.016.566 lượt. (Chi tiết như sau) Nguồn Phòng Tài chính   …

THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2021

THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2021

A. NHÓM CHỈ TIÊU VỀ VẬN TẢI 1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách - Sản lượng hành khách của đơn vị kinh doanh vận tải (tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, xe du lịch) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định: 93.613 chuyến Vận chuyển hành khách theo hợp đồng:70.126.830 lượt khách Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch: 1.096.020 lượt khách Vận chuyển hành khách bằng xe bus: 2.458.848 chuyến 2. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa - Sản lượng hàng hóa: 965.647.691 tấn 3. Hiện trạng và kết quả hoạt động của bến xe khách - Kết quả hoạt động tại bến xe khách: 4. Số lượng đơn vị kinh doanh, phương tiện - Số lượng đơn vị kinh doanh vận tải (tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, xe du lịch) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định: 514 đơn vị Vận chuyển …

Thông tin thống kê năm 2020

Thông tin thống kê năm 2020

A. NHÓM CHỈ TIÊU VỀ VẬN TẢI 1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách - Sản lượng hành khách của đơn vị kinh doanh vận tải (tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, xe du lịch) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định:  chuyến Vận chuyển hành khách theo hợp đồng:  lượt khách Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch:  lượt khách Vận chuyển hành khách bằng xe bus:  chuyến 2. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa - Sản lượng hàng hóa:  tấn 3. Hiện trạng và kết quả hoạt động của bến xe khách - Kết quả hoạt động tại bến xe khách: 4. Số lượng đơn vị kinh doanh, phương tiện - Số lượng đơn vị kinh doanh vận tải (tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, xe du lịch) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định:  đơn vị Vận chuyển hành khách theo hợp đồng:  đơn vị Vận chuyển …