Công bố khổ giới hạn (2015)

Công bố khổ giới hạn trên các đoạn tuyến đường quốc lộ