Công khai thông tin về số thu, lưu lượng các dự án BOT Tháng 01 năm 2023

Căn cứ báo cáo doanh thu thu phí và lưu lượng xe của DNDA BOT, DNDA BOO;

Cục Đường bộ Việt Nam công khai số thu, lưu lượng dịch vụ sử dụng đường bộ Tháng 01 năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Tổng số dự án: 54 dự án.

2. Doanh thu, lưu lượng Tháng 01 năm 2023:

– Tổng số thu: 1.286.383 triệu đồng.

– Tổng lưu lượng: 25.016.566 lượt.

3. Lũy kế đến Tháng 01 Năm 2023:

– Tổng số thu: 1.286.383 triệu đồng.

– Tổng lưu lượng: 25.016.566 lượt.

(Chi tiết như sau)

Nguồn Phòng Tài chính