BẢN CÔNG BỐ 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

I. Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

II. Các lĩnh vực hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

STT

Tên tài liệu

(Nhấp vào tên tài tài liệu để tải về)

Mã số

 
 

Chính sách chất lượng

CSCL

 
 1.  

Mục tiêu chất lượng của Tổng Cục đường bộ Việt Nam

MTCL

 
 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

 
 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

- Phiếu yêu cầu ban hành tài liệu

- Danh mục tài liệu nội bộ

- Sổ theo dõi phát hành tài liệu

- Danh mục tài liệu bên ngoài

QT-BISO-01

- BM-BISO-01

- BM-BISO-02

- BM-BISO-03

- BM-BISO-04

 
 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

- Danh mục cặp hồ sơ

- Danh mục hồ sơ

- Biên bản hủy hồ sơ

QT-BISO-02

- BM-KSHS-01

- BM-KSHS-02

- BM-KSHS-03

 
 1.  

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

- Kế hoạch đánh giá

- Phiếu đánh giá

- Báo cáo kết quả đánh giá

- Biên bản họp

QT-BISO-03

- BM-BISO-03-01

- BM-BISO-03-02

- BM-BISO-03-03

- BM-BISO-03-04

 
 1.  

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

- Bảng theo dõi sản phẩm không phù hợp

- Báo cáo sản phẩm không phù hợp

QT-BISO-04

- BM-BISO-04-01

- BM-BISO-04-02

 
 1.  

Quy trình hành động khắc phục

- Phiếu yêu cầu khắc phục phòng ngừa

- Sổ theo dõi khắc phục phòng ngừa

QT-BISO-05

-BM-BISO-05-01

-BM-BISO-05-02

 
 1.  

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

- Yêu cần hành động ngăn ngừa rủi ro và cơ hội

- Sổ theo dõi hành động ngăn ngừa rủi ro và cơ hội

QT-BISO-06

- BM-BISO-06-01

- BM-BISO-06-02

 
 1.  

Quy trình bổ nhiệm cán bộ

- Phiếu yêu cầu phát hành tài liệu

- Báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy, Lãnh đạo

- Báo cáo bổ nhiệm cán bộ

QT-TCHC-01

- BM01

- BM-TCHC-01-01

- BM-TCHC-01-02

 
 1.  

Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

- Phiếu yêu cầu ban hành tài liệu

- Báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy, lãnh đạo

- Báo cáo bổ nhiệm cán bộ

QT-TCHC-02

- BM01

- BM-TCHC-02-01

- BM-TCHC-02-02

 
 1.  

Quy trình xét thi đua khen thưởng

- Phiếu yêu cần ban hành tài liệu

- Phiếu lấy ý kiến

QT-TCHC-03

- BM01

- BM-TCHC-03-01

 
 1.  

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

- Biểu mẫu các chương trình đào tạo

QT-TCHC-04

- BM-TCHC-04

 

 
 1.  

Quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản đi - đến

QT-TCHC-05

 
 1.  

Quy trình tiếp nhận, xử lý, quản lý văn bản, tài liệu gửi đích danh và cá nhân

QT- TCHC-06

 
 1.  

Quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản mật

QT- TCHC-07

 
 1.  

Quy trình thu thập, xử lý thông tin lập báo cáo tổng hợp

QT- TCHC-08

 
 1.  

Quy trình mua sắm và quản lý tài sản

QT- TCHC-09

 
 1.  

Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và tài sản

QT- TCHC-10

 
 1.  

Quy trình công bố các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

QT-VT-01

 
 1.  

Quy trình cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; GMS

QT-VT-02

 
 1.  

Quy trình chấp thuận đăng ký khai thác, bổ sung thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải cố định Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia

QT-VT-03

 
 1.  

Quy trình cấp phép liên vận Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc; GMS

QT-VT-04

 
 1.  

Quy trình xây dựng, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành đường bộ

QT-KHĐT-01

 
 1.  

Quy trình xây dựng kế hoạch bảo trì năm và cho phép đầu tư - nguồn vốn quỹ BTĐB TW

QT-KHĐT-02

 
 1.  

Quy trình xây dựng kế hoạch năm - nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

QT-KHĐT-03

 
 1.  

Quy trình soát xét hoặc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình

QT-KHĐT-04

 
 1.  

Quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

- BM-ATGT-01-01

- BM-ATGT-01-02

- BM-ATGT-01-03

QT-ATGT-01

 
 1.  

Quy trình thẩm định hồ sơ về việc khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 trong ngành đường bộ

- BM-ATGT-02-01

- BM-ATGT-02-02

QT-ATGT-02

 
 1.  

Quy trình cấp và cấp lại giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

QT-ATGT-03

 
 1.  

Quy trình cấp, cấp đổi và cấp lại chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

QT-ATGT-04

 
 1.  

Quy trình thẩm định dự án sửa chữa công trình đường bộ (bao gồm cả đường cao tốc)

QT-QLBT-01

 
 1.  

Quy trình thẩm định chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

QT-QLBT-02

 
 1.  

Quy trình nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường

QT-KHCN,MT&HTQT-01

 
 1.  

Quy trình thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức KTKT trong ngành đường bộ

QT-KHCN,MT&HTQT-02

 
 1.  

Quy trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- BM-KHCN,MT&HTQT-03

QT-KHCN,MT&HTQT-03

 
 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào

- BM-KHCN,MT&HTQT-04

QT-KHCN,MT&HTQT-04

 
 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đoàn ra

- BM-KHCN,MT&HTQT-05

QT-KHCN,MT&HTQT-05

 
 1.  

Quy trình đổi Giấy phép lái xe

QT-PTNL-01

 
 1.  

Quy trình cấp, cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

QT-PTNL-02

 
 1.  

Quy trình cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

QT-PTNL-03

 
 1.  

Quy trình cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

QT-PTNL-04

 
 1.  

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

QT-PTNL-05

 
 1.  

Quy trình cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

QT-PTNL-06

 
 1.  

Quy trình cấp, cấp lại Giấy phép xe tập lái

QT-PTNL-07

 
 1.  

Quy trình cấp mới, cấp lại giấy phép lái xe

QT-PTNL-08

 
 1.  

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

QT-PTNL-09

 
 1.  

Quy trình cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

QT-PTNL-10

 
 1.  

Quy trình chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, 2

QT-PTNL-11

 
 1.  

Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN

- BM-TC-01

QT-TC-01

 
 1.  

Quy trình quy định về quản lý và xử lý tài sản khi kết thúc các dự án đường bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục ĐBVN

QT-TC-02

 
 1.  

Quy trình xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

QT-PCTT-01

 
 1.  

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

QT-PCTT-02