Đảng bộ Bộ GTVT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân vận

Ngày 24/8, tại Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Khuất Việt Hùng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban BCH Trung ương Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; ban hành quy chế công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo công tác dân vận phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực phụ trách công tác dân vận, đoàn thể; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận và việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở nên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng; trình độ năng lực công tác ngày càng được nâng lên. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; cùng với các cấp chính quyền giải quyết các nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Hoàng Mạnh Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong ngành GTVT đã tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến tham luận, nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết số 25-NQ/TW tới đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận năm 2014” nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ về công tác dân vận.

Công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ủy Bộ GTVT triển khai toàn diện. Công tác nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới thường xuyên được tổ chức bằng việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

“Những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ GTVT trong thực hiện nghị quyết 25 của BCH TW khóa XI và Kl 43 của Ban Bí thư TW Đảng, kết quả công tác dân vận của trong thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức sáng tạo, là nguồn động viên tinh thần to lớn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết trong mỗi chi bộ, đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” – đồng chí Hà Thị Trang chúc mừng kết quả mà Đảng bộ đạt được trong thời gian qua.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các đoàn thể.

Đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy Bộ GTV tập trung nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; cùng với đó là việc quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một trong những quan điểm đó là: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

Theo đồng chí Đào Văn Tiến, sau 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, công tác dân vận của Đảng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở Bộ GTVT. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; từng bước nâng cao nhận thức, nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm có hiệu quả thiết thực.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhất là người đứng đầu; kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận, phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách dân vận, cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy về công tác dân vận. Lãnh đạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kỷ luật công vụ; xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”…

Đồng chí Đào Văn Tiến cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chủ động, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; tổ chức đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện giám sát xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

“Để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới, cùng với sự cố gắng, lỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT, kính mong Đảng ủy Khối, nhất là đồng chí Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Đảng ủy Bộ GTVT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với công tác dân vận của Đảng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GTVT”- đồng chí Đào Văn Tiến nhấn mạnh.

PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận, trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Cùng ngày (24/8) tại Cục Đường bộ Việt Nam, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023.

Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận, trình bày chuyên đề “Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII. Trách nhiệm của tổ chức đảng của các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”.