Thông tin chi tiết:
Vũ Ngọc Lăng
Vụ trưởng Vũ Ngọc Lăng
Giới Tính Nam
Điện thoại 0913526376
Email langvn@drvn.gov.vn
Mạng xã hội