Thông tin chi tiết:
Trần Văn Sơn
Vụ trưởng Trần Văn Sơn
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3795 5198
Di động 0912116587
Email sontv@drvn.gov.vn
Mạng xã hội