Thông tin chi tiết:
Tô Nam Toàn
Vụ trưởng Tô Nam Toàn
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3537 2405 - 0913585425
Email namtoan@drvn.gov.vn
Mạng xã hội