Thông tin chi tiết:
Lương Duyên Thống
Vụ trưởng Lương Duyên Thống
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 38751646 - 0903215563
Email votuan@drvn.gov.vn
Mạng xã hội