Thông tin chi tiết:
Trần Văn Ngọ
Vụ trưởng Trần Văn Ngọ
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3595 5201
Di động 0912247346
Email ngotv@drvn.gov.vn
Mạng xã hội