Thông tin chi tiết:
Hoàng Mạnh Trí
Vụ trưởng Hoàng Mạnh Trí
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3795 5000
Di động 0989190619
Email trihm@drvn.gov.v
Mạng xã hội