Thông tin chi tiết:
Trần Quang Bình
Vụ trưởng Trần Quang Bình
Giới Tính Nam
Điện thoại 024 3765 5202
Di động 0977244289
Email binhvantai@drvn.gov.vn
Mạng xã hội