Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.001692
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Trực tuyến

- Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết 15 Ngày làm việc(15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Người nước ngoài Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ0750 - Kết quả:Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. - Thời hạn của Chứng chỉ: 5 năm.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 11/2010/NĐ-CP - Tên văn bản: Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Số văn bản: 64/2016/NĐ-CP - Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Cơ sở đào tạo có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đến Cục Đường bộ Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC: 

- Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

   + Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ; 

   + Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu điện: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ. - Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp chứng chỉ cho từng học viên có kết quả thi đạt yêu cầu có tên trong Tờ trình của cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Tờ trình cấp Chứng chỉ theo mẫu quy định;
- Quyết định công nhận kết quả thi của học viên tham gia khóa đào tạo;
- 02 (hai) ảnh mầu của mỗi học viên đề nghị cấp chứng chỉ cỡ 4 cm x 6 cm nền mầu xanh chụp trong thời gian 6 tháng.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/2006538/20240103/Mau_5_429a5.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC