Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.001717
Lĩnh vực An toàn giao thông
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Trực tuyến

- Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định sổ 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Nghị định số 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng cơ sở giao thông đường bộ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đến Cục Đường bộ Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC:
- Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho người nộp hoàn thiện hồ sơ;
+ Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu điện: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp lại chứng chỉ. Trường hợp không cấp lại chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
(1) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ theo mẫu quy định;
(2) Chứng chỉ cũ, đối với trường hợp bị hư hỏng.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/2006538/20240103/PHU_LUC_IV_5e011.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ, trừ các trường hợp bị thu hồi theo quy định, thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ bị mất, bị hư hỏng.