Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn năm 2023

1. Khu vực các tỉnh miền Bắc
1.14. VIDIFI
2. Khu vực các tỉnh bắc miền Trung
….
3. Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
….
4. Khu vực các tỉnh miền Nam
….

Nguồn: Phòng QL,BTKCHTGT