Thông tin dự án LRAMP

Thông tin chung về Dự án

Dự án được thực hiện nhằm hỗ trợ Chính phủ và Bộ GTVT trong Chiến lược quốc gia về Phát triển Giao thông Nông thôn và Chương trình Xây dựng cầu dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực dân tộc thiểu số và cải thiện tiếp cận tại các khu vực nông thôn có khả năng tiếp cận thấp, đặc biệt là các khu vực nơi có cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo sinh sống cũng như các nhóm dễ bị tổn thương khác như phụ nữ độc thân và trẻ em.

Dự án gồm có:

  (i) Chương trình sử dụng công cụ PforR (Chương trình) được hỗ trợ bằng Khoản tín dụng IDA trị giá 380,5 triệu USD; 

  (ii) Hỗ trợ kỹ thuật (Dự án) sử dụng công cụ Tài trợ Dự án Đầu tư (IPF), được đồng tài trợ bằng Khoản tín dụng IDA trị giá 4,5 triệu USD.

Chương trình PforR là để hỗ trợ chương trình của chính phủ, trong đó có chương trình đường dự kiến thực hiện tại 14 tỉnh với tổng kinh phí dự kiến là 135 triệu USD tương đương 3.038,31 tỷ đồng. Chương trình cầu, dự kiến được thực hiện tại 50 tỉnh, tổng kinh phí dự kiến là 245,5 triệu USD tương đương với 5.525,22 tỷ đồng tỷ đồng.

Chương trình sử dụng công cụ PforR bao gồm hai phạm vi kết quả tương ứng với Chiến lược quốc gia về Phát triển Giao thông nông thôn và Chương trình Xây dựng cầu dân sinh- Cả hai phạm vi này hoàn toàn được liên kết với chu kỳ ngân sách hàng năm của Chính phủ. Phạm vi kết quả 1 hỗ trợ Chiến lược quốc gia về Phát triển Giao thông nông thôn nhằm cải thiện khả năng tiếp cận ở địa phương và cung cấp các dịch vụ liên quan. Chương trình đường bao gồm công tác khôi phục cải tạo và bảo trì đường địa phương tại 14 tỉnh mục tiêu. Phạm vi kết quả 2 hỗ trợ Chương trình Xây dựng cầu dân sinh nhằm cải thiện kết nối cầu dân sinh với các xã bị cô lập. Chương trình cầu đầu tư cho việc xây dựng hoặc xây dựng lại hàng ngàn cầu nhỏ cho các cộng đồng nghèo bị cô lập tại 50 tỉnh mục tiêu.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các hoạt động cần thiết để hoàn thành chương trình PforR, cụ thể là:

 a) các hoạt động liên quan đến việc kiểm toán của Chương trình 

b) Các hoạt động liên quan đến nâng cao năng lực của các cơ quan thực hiện về quản lý môi trường và xã hội

c ) các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ các Hệ thống Quản lý tài sản đường địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hệ thống đường và thực hiện bảo trì đường dựa vào cộng đồng và phụ nữ.

 

Cơ chế giải quyết khiếu nại 

- Việc giải quyết các khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014.

- Thông tin về địa chỉ các cấp có thẩm quyền nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại phải được thông báo trong các buổi họp tham vấn và được cung cấp trong tờ rơi thông tin dự án.

- Để giải quyết các khiếu nại, UBND xã, UBND huyện và các Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phải lập các Ban giải quyết khiếu lại có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại ở các cấp. Những vấn đề ở cấp xã nên được giải quyết thông qua tham vấn cộng đồng, nếu được yêu cầu sẽ có sự tham gia của các chuyên gia xã hội và tái định cư, tổ chức xã hội... Người bị ảnh hưởng sẽ không phải nộp các loại phí hành chính cho các thủ tục giải quyết khiếu kiện, trừ những trường hợp được đưa lên toà án.

- Báo cáo về giải quyết khiếu nại phải đươc cập nhật vào báo cáo của dự án

Một thủ tục bốn giai đoạn để giải quyết khiếu kiện được đề xuất như dưới đây:

Bước 1:

Mọi khiếu nại của người bị ảnh hưởng về đền bù, di dời hoặc khiếu nại chưa được giải quyết ... phải được trình bày bằng miệng hoặc bằng văn bản lên UBND xã. Khiếu nại có thể được giải quyết bằng thương lượng. UBND xã chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại trong vòng 30ngày hoặc không quá 45 ngày với vụ việc phức tạp;và 45 ngày hoặc không quá 60 ngày với vụ việc phức tạp ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

 

 


Bước 2:

Nếu không giải quyết được bằng thương lượng hoặc UBND xã không hồi âm, người bị ảnh hưởng có thể gửi khiếu nại lên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT,GPMB). Người bị ảnh hưởng phải nộp khiếu nại lên Hội đồng BT,GPMB trong vòng 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại  và phải trình các hồ sơ, giấy tờ làm bằng chứng. Hội đồng BT,GPMB sẽ đưa ra quyết định trong vòng không quá 45 ngày hoặc 60 ngày đối với vụ việc phức tạp; và không quá 60 ngày hoặc 70 ngày đối với vụ việc phức tạp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn,kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của người bị ảnh hưởng, quyết định của Hội đồng BT,GPMB phải phù hợp với chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam và các quyền được hưởng đền bù do bị ảnh hưởng bởi dự án. Bản sao quyết định của Hội đồng BT,GPMB sẽ được gửi cho người bị ảnh hưởng, PPMU, và UBND huyện


Bước 3:

Nếu người bị ảnh hưởng không thoả mãn với quyết định của Hội đồng BT,GPMB, hoặc nếu Hội đồng BT,GPMB hoặc những người đại diện của họ không trả lời đơn khiếu nại, người bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu UBND tỉnh giúp đỡ.

UBND tỉnh cùng với Hội đồng BT,GPMB cấp tỉnh sẽ đưa ra quyết định trong vòng 45ngày kể từ ngày  UBND tỉnh nhận được khiếu nại của Người bị ảnh hưởng.


Bước 4:

Nếu PAP vẫn tiếp tục không thoả mãn với quyết định của CARB, PAP có quyền  khiếu nại lên cấp cao hơn, chẳng hạn gửi đơn tớiToà án Huyện.

 
  
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 106
Hôm qua : 1.330
Tháng 02 : 28.667
Năm 2020 : 59.551