I. Vị trí chức năng

1. Cục Quản lý xây dựng đường bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và một số dự án bảo trì đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục) quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

2. Cục Quản lý xây dựng đường bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các quy định có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình giao thông đường bộ.

2. Tham mưu để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật công trình giao thông đường bộ; tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư thuộc Tổng cục (hoặc chủ trì) trong công tác chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đường bộ do Tổng cục làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

4. Tham mưu cho Tổng Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn trực thuộc Tổng cục đối với các dự án được giao:

a, Thẩm định thiết kế, dự toán, chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng sau thiết kế cơ sở;

b, Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt thiết kế, dự toán, chỉ dẫn kỹ thuật triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Cục trưởng;

c,Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành.

5. Tham mưu cho Tổng Cục trưởng trong công tác lựa chọn nhà thầu:

a, Quản lý chung, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu;

b, Thẩm định trình Tổng Cục trưởng phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c, Thẩm định trình Tổng Cục trưởng phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu (hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống và kiến nghị trong đấu thầu), kết quả đàm phán hợp đồng đối với một số gói thầu đặc thù trước khi ký kết.

6. Tham mưu trong công tác quản lý dự án đối với các dự án được giao:

a, Phối hợp với địa phương về công tác giải phóng mặt bằng;

b, Quản lý thi công, chất lượng, tiến độ, giá thành công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xử lý sự cố công trình xây dựng (nếu có);

c, Thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện dự án;

d, Chỉ đạo, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị quản lý, thực hiện dự án.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình giao thông đường bộ.

8. Phối hợp với các Vụ thuộc Tổng cục để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được Bộ trưởng phân cấp hoặc ủy quyền.

9. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng công trình đường bộ.

10. Phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng đường bộ và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý.

11. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Tổng cục.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Cục trưởng.

13. Quản lý tài chính, tài sản, nguồn lực khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Cục trưởng; được sử dụng chi phí quản lý dự án, phí, chi phí thẩm định, chi phí thẩm tra quyết toán và các loại phí, chi phí khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hàn khác do Tổng Cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Thể chế - Đấu thầu

3. Phòng Quản lý xây dựng đường bộ 1

4. Phòng Quản lý xây dựng đường bộ 2

5. Phòng Quản lý xây dựng đường bộ 3

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng.