I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về công tác pháp chế và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác xây dựng pháp luật:

a) Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục;

c) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục chủ trì soạn thảo để Tổng Cục trưởng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định;

d) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc Tổng cục góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến.

2. Chủ trì rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

a) Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giao thông vận tải đường bộ; báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm) kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý;

b) Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo quy định.

3. Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong công tác pháp chế thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Tham mưu về pháp lý và tham gia tố tụng:

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý để xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng của Tổng Cục trưởng;

b) Tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, kiến nghị biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo phân công.

5. Chủ trì thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục.

6. Chủ trì tham mưu công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong phạm vi quản lý của Tổng cục đối với tổ chức, cá nhân (gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam), cụ thể gồm:

a) Quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ;

b) Quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Hoạt động thu giá, thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ;

d) Bảo vệ môi trường trong xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

đ) Hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ;

e) Hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (trừ hoạt động này trong lực lượng quân đội, công an); cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

g) Hoạt động đăng ký xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

h) Quản lý cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích.

7. Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo thẩm quyền; chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành của các Cục Quản lý đường bộ khu vực.

8. Tham mưu thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục.

9. Chủ trì tham mưu việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

10. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra chuyên ngành.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra về các nội dung liên quan đến giao thông vận tải đường bộ (bao gồm cả tai nạn lao động xảy ra trên phương tiện vận tải đường bộ); phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.