I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính; tổng hợp, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Tổng cục; quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí, phương tiện, quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ, giám sát thực hiện các quy chế thuộc Cơ quan Tổng cục (bao gồm các Vụ tham mưu giúp việc Tổng Cục trưởng).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền:

a) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục;

b) Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đề án vị trí việc làm, kế hoạch quản lý sử dụng công chức, viên chức, các quy định về công tác nhân sự;

2. Về tổ chức bộ máy:

a) Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục;

b) Chủ trì xây dựng đề án để Tổng Cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục theo thẩm quyền của Bộ trưởng; xây dựng, trình các phương án triển khai về tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền của Tổng Cục trưởng;

c) Tham mưu thành lập các tổ công tác, ban chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

3. Về quản lý biên chế, nhân sự:

a) Tham mưu phân bổ biên chế công chức hàng năm cho các Vụ, Cục và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục theo thẩm quyền;

b) Quản lý, theo dõi vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các đơn vị thuộc Tổng cục;

c) Tham mưu thực hiện các nội dung công tác nhân sự: Tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức; chuyển ngạch công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức; nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác, thôi việc, nghỉ chế độ; khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

d) Tham mưu cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và nước ngoài, việc đi nước ngoài về việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

đ) Tổ chức triển khai công tác đánh giá thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức hàng năm;

e) Quản lý hồ sơ công chức, người lao động thuộc diện Tổng cục quản lý; hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về nhân sự;

g) Tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm cho công chức trong diện Tổng cục quản lý;

h) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Cơ quan Tổng cục và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ.

4. Về tiền lương, chế độ, chính sách:

a) Thực hiện nâng bậc lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục; trình Bộ quyết định chuyển ngạch công chức, nâng bậc lương cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Thẩm định, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt quỹ lương kế hoạch cho đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục;

c) Thẩm định đơn giá tiền lương, đơn giá nhân công các sản phẩm dịch vụ công ích chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

5. Về đào tạo và bồi dưỡng:

a) Lập kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm do Bộ Giao thông vận tải cấp; hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho công chức, viên chức;

c) Là đầu mối tổng hợp, theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành của Tổng cục;

d) Quản lý, theo dõi các trường trung cấp trực thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

6. Về hành chính, quản trị:

a) Chủ trì xây dựng trình ban hành các quy chế, nội quy của Cơ quan Tổng cục, giám sát việc thực hiện;

b) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục;

c) Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy định của Nhà nước, của Bộ và của Tổng cục;

d) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ, bảo trì trụ sở làm việc và vệ sinh môi trường Cơ quan Tổng cục;

đ) Bảo đảm phương tiện thông tin liên lạc, trang thiết bị làm việc của lãnh đạo Tổng cục và các Vụ tham mưu;

e) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, người lao động thuộc Cơ quan Tổng cục.

7. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các loại văn bản đi, đến;

b) Quản lý và sử dụng con dấu của Tổng cục theo quy định;

c) Sao lục, phô tô văn bản, in ấn tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các cơ quan tham mưu thuộc Cơ quan Tổng cục;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong Cơ quan Tổng cục; tổng hợp, thống kê, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ và định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định; quản lý việc sử dụng chữ ký số tại Tổng cục.

8. Về quản lý tài chính, tài sản Cơ quan Tổng cục:

a) Xây dựng dự toán ngân sách hoạt động, thực hiện công tác kế toán tài chính và giám sát các khoản mục chi cho hoạt động của Cơ quan Tổng cục;

b) Quản lý tài chính, các nguồn kinh phí được giao theo phân cấp của Tổng cục và quy định của pháp luật;

c) Thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản, cơ sở vật chất – kỹ thuật của Cơ quan Tổng cục.

9. Về tổng hợp và thông tin:

a) Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Tổng cục;

c) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục, các kết luận cuộc họp của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục và các nhiệm vụ Tổng Cục trưởng giao các cơ quan, đơn vị thực hiện; là đầu mối tổng hợp, lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Tổng cục;

d) Chủ trì tham mưu, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Tổng cục.

10. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức; Hội đồng thi đua, khen thưởng; các Hội đồng kỷ luật của Tổng cục.

11. Kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, nhân sự, an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động xảy ra trên phương tiện vận tải đường bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.