A- A A+

Tổng cục ĐBVN triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX

Ngày 26/7, Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, Công văn ngày 08/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số ngày 23/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở Giao thông vận tải theo yêu cầu tại công văn ngày 24/6/2021 và công văn ngày 12/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai toàn quốc việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp trong quý III năm 2021 như sau:

Về triển khai giai đoạn thí điểm Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4060/VPCP-KSTT ngày 25/5/2020 của Văn phòng Chính phủ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam theo đúng tiến độ quy định của Chính phủ từ ngày 01/7/2020, với các nội dung sau:

Kết quả thực hiện: Có 10 cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe điện tử, gồm: 3 bệnh viện tại thành phố Hà Nội và 07 cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Hà Nam. Trong thời gian 9 tháng (từ ngày 01/7/2020 đến tháng 4/2021), có 2033 lượt tài khoản truy cập, 10 hồ sơ (Hà Nội 10, Hà Nam 0) thực hiện thành công việc cấp đổi GPLX và trả tận tay cho người dân trên cổng dịch vụ công quốc gia;

Kinh phí thực hiện Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải giao, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện thử nghiệm từ 01/7/2020 đến 01/10/2020 và thuê cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công Quốc gia; từ 01/10/2020 đến 03/3/2021 triển khai thí điểm với giá trị hợp đồng là 1.059.140.000 đồng (lấy từ nguồn kinh phí an toàn giao thông năm 2 2020). Trong đó, kinh phí xây dựng phần mềm và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 411 triệu đồng, thuê dịch vụ là 162 triệu đồng/tháng;

Bên cạnh đó còn những khó khăn, vướng mắc Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội và Hà Nam mặc dù các Sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và cổng thông tin điện tử tuyên truyền về những lợi ích khi thực hiện đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng DVC Quốc gia, nhưng số lượng hồ sơ đăng ký và thực hiện thành công rất thấp là do khó khăn khi người dân đăng ký cần nhiều thao tác xác thực, số cơ sở khám chữa bênh thực hiện khám sức khỏe điện tử được tích hợp với cổng dịch vụ công chưa nhiều, yêu cầu cùng số chứng minh thư hoặc căn cước công dân khi đăng ký số điện thoại và trong cơ sở dữ liệu GPLX, thủ tục nộp và hoàn trả tiền qua tài khoản còn khó khăn;

Theo Tổng cục ĐBVN, sau 9 tháng triển khai cung cấp dịch vụ với 2033 lượt tài khoản truy cập và 10 hồ sơ thực hiện thành công, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã có Tờ trình số 02/TTrTCĐBVN ngày 19/01/2021 đề nghị Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tiếp tục thực hiện thí điểm năm 2021, văn bản số 980/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 19/02/2021 báo cáo kết quả thực hiện thí điểm và Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1585/BGTVT-TTCNTT ngày 26/2/2021 đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa triển khai toàn quốc mà tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2021 theo Văn bản số 4060/VPCP-KSTT ngày 25/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ Quý III năm 2021 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo các nội dung sau:

Đối với các công việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai như: Báo cáo, đề xuất Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (văn bản 241/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT-VT-QLPT&NL ngày 13/01/2021), với nguồn kinh phí thực hiện từ năm 2022 - 2025, dự kiến là 18 tỷ đồng; Báo cáo, đề xuất Bộ GTVT giải pháp triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg (Văn bản văn bản số 2565/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 28/4/2021) với kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai thí điểm là 162 triệu đồng/tháng, dự toán kinh phí thuê dịch vụ triển khai mở rộng trên toàn quốc là 542 triệu đồng/tháng và tổng kinh phí cho 3 năm thuê cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, dự kiến là 19,521 tỷ đồng;

Báo cáo Bộ GTVT đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng và tích hợp dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX do ngành GTVT cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (Tờ trình số 81/TTr-TCĐBVN ngày 28/6/2021);

Công văn yêu cầu Sở GTVT Hà Nội, Hà Nam và các Sở GTVT nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, khả năng sử dụng dịch vụ của người dân, hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức, khả năng kết nối với Sở Y tế về dữ liệu khám sức khỏe điện tử để đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (công văn số 4274/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 24/6/2021 và công văn số 4762/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 12/7/2021). Sau khi nhận được Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 4405/BGTVT-TTCNTT ngày 18/5/2021 đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa triển khai toàn quốc theo Quyết định số 406/QĐ-TTg mà tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2021.

Căn cứ báo cáo đề xuất triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các Sở GTVT (hiện có, 03 Sở GTVT đăng ký, 04 Sở GTVT đang xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 56 Sở GTVT không đăng ký tham gia) và kinh phí triển khai chưa được Bộ GTVT bố trí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin báo cáo và đề xuất Bộ Giao thông vận tải các phương án triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

Phương án 1: Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông tại văn bản số 5990/BGTVT-TTCNTT ngày 23/6/2021, tiếp tục thực hiện thí điểm tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, mở rộng thêm 03 tỉnh (Tuyên Quang, Lào Cai, Bình Dương) và 4 tỉnh nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận (Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Nam, Tiền Giang). Kinh phí điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ của Sở GTVT để kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia: Dự kiến khoảng 200 triệu đồng/Sở, do Sở GTVT thực hiện; Kinh phí điều chỉnh nâng cấp phần mềm và thuê dịch vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến khoảng 250 triệu đồng và khoảng 175 triệu đồng/tháng (2,1 tỷ đồng/năm), kinh phí do Bộ GTVT cấp từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước.

Ưu điểm: Sử dụng toàn bộ hệ thống dịch vụ công mức độ 4 đang triển khai, chỉ cần nâng cấp, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ của Sở GTVT tham gia mở rộng; Nhược điểm: Không triển khai mở rộng ra 63 tỉnh theo Quyết định số 406/QĐTTg; nguồn kinh phí thuê dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải cấp, nên các địa phương sẽ không quyết liệt trong việc tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện;

Phương án 2 (thực hiện tại Tổng cục Đường bộ VN): Thực hiện theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai mở rộng trên toàn quốc; Về kinh phí: Kinh phí điều chỉnh nâng cấp phần mềm và thuê dịch vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến khoảng 450 triệu đồng và khoảng 542 triệu đồng/tháng (6,5 tỷ đồng/năm), kinh phí do Bộ GTVT cấp từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; Ưu điểm: Triển khai mở rộng ra 63 tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-TTg; hệ thống dịch vụ công mức độ 4 mở rộng triển khai toàn quốc được xây dựng, phát triển trên cơ sở nâng cấp, điều chỉnh mở rộng cơ sở hạ tầng của hệ thống thí điểm đang vận hành trên cổng dịch vụ công Quốc gia; Nhược điểm: Toàn bộ kinh phí đầu tư, triển khai thực hiện và thuê dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải chi trả với nguồn kinh phí lớn, các địa phương sẽ không tích cực tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện.

Phương án 3 (thực hiện tại các Sở GTVT): Thực hiện theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai mở rộng trên toàn quốc; Kinh phí điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ của Sở GTVT để kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, dự kiến khoảng 200 triệu đồng và khoảng 85 triệu đồng/tháng (1,02 tỷ/năm), kinh phí do Sở GTVT thực hiện. Kinh phí điều chỉnh nâng cấp, cập nhật phần mềm để đáp ứng mở rộng trên phạm vi toàn quốc và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đường truyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến khoảng 300 triệu đồng và khoảng 150 triệu đồng/tháng (1,8 tỷ đồng/năm), kinh phí do Bộ GTVT cấp từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; Ưu điểm: Triển khai mở rộng ra 63 tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ; Kinh phí đầu tư, triển khai thực hiện được chia sẻ cho các địa phương; có thể sử dụng hạ tầng sẵn có của Cổng dịch vụ công địa phương để kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; các địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện. Nhược điểm: Tổng kinh phí đầu tư, triển khai thực hiện và thuê dịch vụ của tất cả các địa phương lớn.

Để triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ Quý III năm 2021 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin báo cáo các giải pháp thực hiện như trên, kính đề nghị Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo;

Đề nghị Bộ GTVT phê duyệt chủ trương, bố trí kinh phí để Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai, thực hiện từ Quý III năm 2021;

Đề nghị Bộ GTVT có văn bản đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an hoàn thiện và cập nhật đủ dữ liệu GPLX vi phạm; Bộ Y tế tiếp tục mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khỏe tại các tỉnh, thành phố; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở GTVT triển khai thực hiện.

Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt chủ trương để các Sở GTVT nâng cấp phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết