Phòng kế hoạch – Đầu tư

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về an toàn giao thông đường bộ, tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ, kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác đảm bảo giao thông trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả đường bộ cao tốc).

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ.

2. Chủ trì công tác an toàn giao thông đường bộ thuộc của Tổng cục:

a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Theo dõi, thống kê số liệu tai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông;

c) Tổng hợp tình hình, phân tích số liệu để đánh giá về nguyên nhân mất an toàn giao thông đường bộ, đề xuất giải pháp xử lý;

d) Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các đề án hoặc giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ;

đ) Chủ trì tham mưu phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động thiết bị cứu nạn đường bộ và bảo quản thiết bị, vật tư dự phòng đảm bảo giao thông.

3. Về thẩm định an toàn giao thông đường bộ:

a) Chủ trì công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông; chấp thuận cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;

b) Thẩm định an toàn giao thông đối với quốc lộ đang khai thác, dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp quốc lộ do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư.

4. Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ; tổ chức thực hiện cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên đường bộ.

5. Tổ chức công tác đảm bảo giao thông qua phà, cầu phao trên hệ thống quốc lộ.

6. Chủ trì tham mưu về tổ chức giao thông trên quốc lộ đang khai thác; tổ chức rà soát, kiểm tra hệ thống báo hiệu đường bộ, điều tiết, phân luồng giao thông khi có sự cố cầu đường.

7. Chủ trì xử lý, thẩm định, phê duyệt, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông, cải tạo điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông và các dự án về công trình an toàn giao thông.

8. Tổ chức thực hiện công tác rà soát, chấp thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ theo thẩm quyền.

9. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc trách nhiệm của Tổng cục.

10. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo kiểm tra tải trọng xe và thường trực đường dây nóng về an toàn giao thông của Tổng cục.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.