Phòng khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ:

a) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông đường bộ;

b) Xây dựng quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

2. Về quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe:

a) Chủ trì xây dựng quy định việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, gia hạn và thu hồi giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện;

b) Xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe để Tổng Cục trưởng cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô theo thẩm quyền;

d) Kiểm tra thỏa thuận về: bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình các bài sát hạch của trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra để Tổng Cục trưởng cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đủ điều kiện hoạt động;

đ) Xây dựng giáo trình khung đào tạo lái xe trình Tổng Cục trưởng ký ban hành; hướng dẫn việc thực hiện;

e) Xây dựng quy trình sát hạch, bộ câu hỏi dùng để sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trình Tổng Cục trưởng ký ban hành; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện;

g) Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trong toàn quốc; đề xuất Tổng Cục trưởng dừng tuyển sinh có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe theo thẩm quyền;

h) Chủ trì kiểm chuẩn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ các Trung tâm sát hạch trong toàn quốc; đề xuất Tổng Cục trưởng dừng sát hạch có thời hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe theo thẩm quyền;

i) Ban hành nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên dạy thực hành lái xe; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện;

k) Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ sát hạch viên; tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên lái xe trong toàn quốc;

l) Quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và gia hạn giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc; tổ chức thực hiện quản lý đào tạo, sát hạch, cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe, cấp, đổi và gia hạn giấy phép lái xe đối với các các cơ sở đào tạo lái xe và đối tượng do Bộ Giao thông vận tải giao;

m) Quy định về sử dụng và cấp giấy phép lái xe quốc tế; quản lý việc cấp giấy phép lái xe quốc tế thống nhất trong toàn quốc và thực hiện cấp giấy phép lái xe quốc tế.

3. Tham mưu xây dựng quy định và tài liệu bồi dưỡng về kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

4. In, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng phôi ấn chỉ giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, phôi ấn chỉ giấy phép lái xe quốc tế, phôi ấn chỉ giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số xe máy chuyên dùng, phôi ấn chỉ chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, giáo trình đào tạo lái xe, thẻ sát hạch viên và các loại tài liệu khác trong quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện thống nhất trong toàn quốc.

5. Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe toàn quốc; hướng dẫn, quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy phép lái xe quốc tế, giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số xe máy chuyên dùng và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ thống nhất trong toàn quốc.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.