Phòng pháp chế – Thanh tra

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về công tác kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Chiến lược, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng, các dự án bảo trì đường bộ và công tác thông kê chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về giao thông vận tải đường bộ, các dự thảo về chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ.

2. Chủ trì tham mưu công tác kế hoạch vốn quản lý, bảo trì đường bộ bao gồm: Lập kế hoạch bảo trì, dự toán chi hàng năm, trung hạn và dài hạn; bảo vệ trước các cơ quan chức năng; giao kế hoạch và dự toán chi cho các đơn vị (trừ kế hoạch phí); thống kê, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch, giải ngân, số dư dự toán (nếu có).

3. Chủ trì tổng hợp để Tổng Cục trưởng trình Bộ giao thông vận tải danh mục, nội dung các chương trình, dự án ưu tiên trong thẩm quyền quản lý để thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước.

4. Chủ trì tham mưu công tác kế hoạch đầu tư xây dựng, bao gồm: Lập kế hoạch; bảo vệ kế hoạch trước các cơ quan chức năng; thống kê, tổng hợp theo dõi thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư xây dựng.

5. Chủ trì, phối hợp với các Vụ có liên quan xem xét, cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn bảo trì đường bộ.

6. Chủ trì tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP) theo quy định của pháp luật, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT.

7. Theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Sở GTVT được ủy quyền quản lý quốc lộ trong thực hiện kế hoạch vốn bảo trì đường bộ.

8. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, trình Tổng Cục trưởng ký quyết định đầu tư đối với các dự án do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư, hoặc trình Bộ Giao thông vận tải ký quyết định đầu tư đối với các dự án do Tổng cục là chủ đầu tư; là đầu mối tham gia dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường bộ của các chủ đầu tư khác.

9. Chủ trì thẩm định, tham mưu phê duyệt hồ sơ dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa đường bộ do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư, đồng thời là chủ đầu tư.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp công tác thống kê chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ; lập báo cáo thường xuyên chuyên đề theo quy định.

11. Phối hợp với Vụ Tổ chức – Hành chính và các cơ quan có liên quan tham mưu về công tác an ninh, quốc phòng của Tổng cục.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao