Phòng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ:

a) Tham mưu tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật;

b) Chủ trì thẩm định trình Tổng Cục trưởng công bố tiêu chuẩn cơ sở;

c) Chủ trì thực hiện rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật.

2. Về công tác khoa học công nghệ:

a) Tham mưu xây dựng để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ về giao thông vận tải đường bộ; tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện các đề tài, đề án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ do Tổng cục chủ trì; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ;

c) Là đầu mối tiếp nhận và triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

d) Chủ trì thẩm định quy trình bảo trì công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Cục trưởng;

đ) Chủ trì tham mưu công tác kiểm định cầu trên quốc lộ; công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cấp I và cấp đặc biệt; quản lý hệ thống quản lý giám sát giao thông (ITS);

e) Tham gia giải quyết, xử lý kỹ thuật công nghệ đối với các dự án xây dựng, sửa chữa bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ;

g) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ và Môi trường của Tổng cục và Hội đồng Khoa học sáng kiến Cơ quan Tổng cục.

3. Về công tác môi trường giao thông vận tải đường bộ:

a) Tham mưu tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đối với quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

d) Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương dự toán nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường và tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các dự án do Tổng cục làm chủ đầu tư.

4. Về công tác hợp tác quốc tế:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của Tổng cục theo phê duyệt, phân công của Bộ Giao thông vận tải;

b) Chủ trì xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đề xuất việc ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế về đường bộ;

c) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư; tổ chức tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ;

d) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ;

đ) Chủ trì thực hiện công tác quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài của Tổng cục;

e) Thu thập thông tin đối ngoại để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục về chính sách phát triển, kinh nghiệm quản lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ;

g) Chủ trì thực hiện công tác lễ tân đối ngoại của Tổng cục; thực hiện phiên dịch, biên dịch tài liệu trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục.

5. Tham mưu quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng Cục trưởng.

6. Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.