Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về vận tải đường bộ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng để Tổng Cục trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện:

a) Chiến lược, kế hoạch, các chương trình dự án quốc gia, đề án về phát triển vận tải đường bộ;

b) Các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

c) Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật, các chế độ, chính sách, quy chế quản lý chuyên ngành về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

d) Điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

đ) Hiệp định, nghị định thư, điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ.

2. Tham gia ý kiến vào các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác vận tải đường bộ; tham gia hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3. Quản lý nhà nước về vận tải đường bộ theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

4. Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trong phạm vi toàn quốc theo phân cấp; quản lý các tuyến vận tải trong nước và quốc tế, các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo phân cấp.

5. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, công bố trạm dừng nghỉ trên hệ thống quốc lộ.

6. In, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng phôi ấn chỉ vận tải thống nhất trong toàn quốc.

7. Tham mưu xây dựng, quản lý, nâng cấp, bảo trì hệ thống thông tin (thiết bị phần cứng, phần mềm và đường truyền dùng để thu nhận, quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô); hướng dẫn, kiểm tra việc truyền dữ liệu, sử dụng, cập nhật, khai thác hệ thống thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; cung cấp dữ liệu, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

8. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường về vận tải đường bộ.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý vận tải, dịch vụ vận tải đường bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.