Phòng tài chính

I. Chức năng

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của Tổng cục.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu cho Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án quản lý, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; định mức kinh tế – kỹ thuật và các quy định về quản lý, khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi cả nước.

2. Chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Theo dõi, tổng hợp hiện trạng hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc;

b) Đề xuất thay đổi các tuyến đường; đóng, mở, điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, tên gọi, phân loại quốc lộ; tham mưu điều chỉnh đường địa phương thành quốc lộ và chuyển đường quốc lộ thành đường địa phương;

c) Công bố tải trọng, khổ giới hạn quốc lộ, đường bộ cao tốc;

d) Tiếp nhận các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã hoàn thành đưa vào khai thác; bàn giao các tuyến đường đang khai thác cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

đ) Quản lý và bảo trì phương tiện, thiết bị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

e) Tham mưu chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

g) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về tình trạng kỹ thuật của hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc;

h) Tham mưu công tác kiểm tra cầu trên quốc lộ (trừ những dự án phức tạp do Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu).

3. Chủ trì thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt các dự án và các công việc khác thuộc lĩnh vực bảo trì đường bộ (trừ các công việc đã giao đơn vị khác) do Tổng cục quyết định đầu tư.

4. Chủ trì theo dõi, kiểm tra công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp công tác bảo trì hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước.

5. Chủ trì tham mưu cho Tổng cục trưởng về công tác quản lý, vận hành, sử dụng và bảo trì công trình đường bộ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, bao gồm: Thỏa thuận quy trình bảo trì, quy trình vận hành sử dụng; thỏa thuận kế hoạch bảo trì, chi phí bảo trì; kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng, bảo trì công trình và các nội dung khác.

6. Về giao thông địa phương, tham mưu cho Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống đường địa phương;

b) Hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng và bảo trì hệ thống đường địa phương;

c) Tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý, sử dụng và bảo trì hệ thống đường địa phương;

d) Thỏa thuận hệ thống đường tỉnh, đường đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Tham gia xây dựng kế hoạch và các đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.